Orosz-magyar kapcsolatok

Az orosz-magyar kapcsolatok

Az Oroszországi Föderáció és a Magyar Köztársaság közötti kapcsolatoknak az 1991. december 6-án kelt „SzerzQdés a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció közötti baráti kapcsolatokról és együttmqködésrQl” alapelveinek megfelelQen a nemzetközi jog normáinak tiszteletbe tartása, a szuverenitás, a területi integritás, az egyenlQség, az egymás belügyeibe való be nem avatkozás, a jó szomszédság és a kölcsönös együttmqködés az alapja.

Az utóbbi években folytatott aktív politikai párbeszédnek köszönhetQen a kétoldalú kapcsolatokat mindinkább a kölcsönös megértés és a bizalom jellemzi. Magyarországnak az Európai Unióba 2004. májusában való belépése sem gyengítette meg semmilyen módon kapcsolatait Oroszországgal.

2005. februárjában Magyarország miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc Moszkvába látogatott, ahol megbeszélést folytatott az Oroszországi Föderáció elnökével Vladimir Putyinnal és ahol a két ország között kormányközi tárgyalások folytak. 2005. májusában a Magyar Köztársaság elnöke Mádl Ferenc részt vett Moszkvában a GyQzelem Napja 60. évfordulója alkalmából tartott nemzetközi ünnepségeken. 2005. szeptemberében az Oroszországi Föderáció kormányának miniszterelnöke Mikhail Fradkov tett munkalátogatást Magyarországon.

2005. februárjában Magyarország külügyminisztere Somogyi Ferenc tett látogatást Oroszországban (Oroszország külügyminisztere 2003. júliusában járt legutóbb hivatalos úton Budapesten). A két állam diplomáciai hivatalaiban rendszeresek a konzultációk az aktuális külpolitikai kérdéseket illetQen.

A két ország többi minisztériumai és hivatalai között is igen aktív munkakapcsolatok vannak.

FejlQdés jellemzi az Orosz-Magyar Parlamenti kapcsolatokat is. 2003. márciusában a Magyar Országgyqlés Elnöke Szili Katalin az Országgyqlés delegációjának vezetQjeként látogatást tett Oroszországban, 2005. júniusában pedig részt vett a IX. Szentpétervári Gazdasági Fórum munkájában és a Fórum keretében megrendezésre került „Magyar Napok” rendezvénysorozat megnyitóján. 2004. novemberében Magyarországra látogatott az Oroszországi Föderáció Föderációs Tanácsának az elnöke Szergej Mironov (az Állami Duma elnöke 2001. novemberében járt Magyarországon). Mindkét ország parlamentjében mqködnek kölcsönös kapcsolatok alapján képviselQcsoportok, melyek hivatalos látogatásokat tesznek egymáshoz.

Gyors tempójú növekedés jellemzi a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokat, 2004-ben a kereskedelem meghaladta a 4,3 milliárd USD-t, ez rekordot jelent a két ország közti kapcsolatok egész történelmét illetQen. Az orosz export 18,5 %-kal nQtt és 3,39 milliárd dollárt ért el, a magyar export pedig 39,1 %-kal nQtt és elérte a 908,5 millió dollárt. Növekedés jellemzQ a 2005-ös évre is: várhatóan mintegy harmadával továbbnövekszik az árucsere-forgalom. Oroszország Magyarország számára továbbra is energiahordozók fontos szállítója marad, Magyarországról pedig egyre nagyobb mennyiségben szállítanak gyógyszereket, különbözQ élelmiszereket és ipari közszükségleti termékeket Oroszországba.

Egyre nagyobb jelentQségq az együttmqködés a két ország vállalatai és pénzintézetei között a tQkebefektetés és a kooperáció terén. A magyar vállalatok az Oroszországi Föderáció különbözQ régióiban valósítanak meg terveket az energiagazdálkodás, a lakásépítés, az egészségügy terén. Az orosz vállalatok olyan különbözQ tendereket nyertek, amelyek révén részt vesznek a Paksi AtomerQmq megjavításában, és a Budapesti Metró kettes vonalának rekonstrukciójában.

Újra kezdte mqködését a Magyar–Orosz Kormányközi Gazdasági Együttmqködési Bizottsága, melynek elsQ ülése 2005. szeptember 19-én volt Budapesten.  Jekatyerinburgban megnyílt a Magyar Kereskedelem Képviseletének az irodája.

Folyamatosan erQsödnek a kapcsolatok a tudomány és a kultúra területén, megújulnak a kapcsolatok a régiókban is. 2005-ben nagy sikerrel zajlott az „Orosz Kulturális Évad Magyarországon” és a „Magyar Kulturális Évad Oroszországban” rendezvénysorozat.

2005-ban a két fél között több szerzQdés került aláírásra, többek között a kormányközi „Megállapodás a gazdasági együttmqködésrQl”, és a „Megállapodás az Oroszországi Föderáció Egészségügyi és Szociális FejlQdési Minisztériuma és a Magyar Köztársaság Egészségügyi Minisztériuma között az egészségügy és az orvostudomány területén folytatott együttmqködésrQl” stb.

Figyelembe véve a 2001. júniusától életbe lépett vízumkötelezettséget a két ország között, az emberek közötti kapcsolatok megkönnyítése érdekében folyamatban van egy új kormányközti megállapodás-tervezet kidolgozása, amelynek célja a vízum megszerzésének egyszerqsítése az orosz illetve a magyar állampolgárok bizonyos csoportjai számára.